Obchodné podmienky

PREDMET PLNENIA 

Predmetom tejto kúpnej zmluvy medzi firmou OLYMPIA Prešov s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, je dodávka reklamných predmetov, výrobkov kancelárskeho a iného tovaru z ponuky predávajúceho, previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci je povinný dohodnutým spôsobom tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.


 

ČAS A MIESTO DODANIA 

Predávajúci je povinný dodať tovar v dobe dojednanej na zmluve. Doba plnenia dodávky je 2-5 týždňov, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. Predávajúci v prípade nedodania v riadnom termíne od svojich dodávateľov si vyhradzuje právo primeraným spôsobom dodacie lehoty upraviť.  Predávajúci je oprávnený v dojednanej dobe na dodanie tovaru dodávať tovar po častiach a kupujúci je povinný tovar prevziať. Pripravenosť tovaru na odovzdanie a termín dodania predávajúci oznámi kupujúcemu dohodnutým spôsobom.


 

KÚPNA CENA

Cena tovaru sa riadi cenníkom predávahjúceho, platným v čase podpisu tejto zmluvy, pokiaľ nie je písomne dojednaná iná cena. Tieto ceny nezahrňujú náklady na zvláštne balenie, ak to vyžaduje doprava, a náklady na dopravu kupujúcemu. Za každú dodávku tovaru zaplatí kupujúci predávajúcemu balné, expedičné a dopravné náklady vo výške vynaložených skutočných nákladov podľa druhu prepravy.

Kúpna cena bude kupujúcim uhradená dobierkou alebo na základe vystavenej faktúry. Právo faktúrovať vzniká predávajúcemu dňom podpisu tejto zmluvy, resp. dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane dopravy a balného a to 7 dní odo dňa obdržania faktúry, ak nebol tento termín splatnosti dohodnutý inak. Nezaplatenie kúpnej ceny v stanovenom termíne sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy. Predávajúci je oprávnený faktúrovať i čiastočné plnenie. Ak z dokladu o prevzatí alebo prehlásenia predávajúceho vyplýva, že predávajúci dodá v menšom množstve, alebo len časť tovaru, nemôže sa kupujúci domáhať odstúpenia od zmluvy a je povinný skutočne dodaný tovar zaplatiť.

Ak cena dojednaného tovaru presiahne sumu 500.00 Eur bez DPH, je predávjúci oprávnený fakturovať kupujúcemu zálohu vo výške 50 -70 % z ceny tovaru vrátane DPH, a to do 5 dní od podpisu tejto zmluvy. Dodacia lehota sa začína počítať až odo dňa pripísania úhrady na účet predávajúceho. V prípade oneskorenia úhrady faktúry za dodaný tovar sa zjednáva zmluvná pokuta za omeškanie v zmysle Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


 

PREVZATIE A VADY TOVARU

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť a prevzatie predávajúcemu písomne potvrdiť. Nebezpečenstvo za škodu na prevzatom tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar alebo ak to neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle Obchodného zákonníka a na dodaný tovar poskytuje záruku podľa všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu, kde špecifikuje zistené vady a uvedie aký nárok si uplatňuje. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré spôsoby kupujúci vlastným zavinením, mechanickým poškodením, zlým skladovaním, prípadne praním textilu pri vysokých teplotách a iné.


 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru. Do nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k tovaru, nie je kupujúci oprávnený dodaný tovar použivať na zabezpečenie svojich zámerov. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 3 dní od jej podpísania.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy po tejto lehote, predávajúci je oprávnený faktúrovať zmluvnú pokutu vo výške 10 – 70 % z ceny podľa počtu dní, ktoré uplynuli od stanovenej lehoty a druhu tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa bude riadiť Obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestny súd v ktorom sídli predávajúci. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a môže  sa meniť, alebo doplňovať len písomnými dodatkami, potvrdenými podpismi oboch zmluvných strán. Táto zmluva je uzatvorená dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.