Chránená dielňa-pracovisko

Sme chránená dielňa   

 

Zamestnáva vaša spoločnosť (platí aj pre štátnu správu a samosprávu) viac ako 20 zamestnancov? 

Poradíme Vám, ako ušetriť stovky EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.
Využite ponuku chráneného pracoviska – OLYMPIA Prešov s.r.o.

 

Reklamná agentúra a tlačiareň OLYMPIA Prešov s.r.o. je držiteľom štatútu chránenej dielne.
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov(vrátane) je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov. 

 

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením. 

 

Náhradné plnenie sa získa zadaním zákazky alebo odobratím výrobkov a služieb od chránenej dielne, resp. Chráneného pracoviska. Táto zákazka musí byť zrealizovaná v tom istom kalendárnom roku, na ktorý zamestnávateľ požaduje náhradné plnenie. 

 

Náhradné plnenie - 100 % verzus 10 % fakturovanej sumy 

Pri náhradnom plnení, vo forme zadania zákazky alebo odobratia služby (výrobku) chránenej dielni alebo chránenému pracovisku, sa spravidla uznáva 100 % hodnoty zákazky. V určitých prípadoch je však možné uznať do náhradného plnenia len 10 % fakturovanej sumy. Dochádza to vtedy, ak zamestnávateľ kúpi napr. Reklamné predmety prostredníctvom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré si následne nechce nechať označiť firemným logom, t.j. Nedôjde k jeho zhodnoteniu priamo na pracovisku. 

 


Na základe horeuvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky a ich označovaním. 

 

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2015 bola vyčíslená na 1085,64 € z toho 0,9 násobok činí nákup (pre rok 2015) vo výške 868 € + Dph (ak je firma platcom Dph).

 

Pre podnikateľa je teda náhradné plnenie o 109 EUR výhodnejšie, ako platenie odvodu štátu za každého občana so zdravotným postihnutím, ktorého by mal podľa zákona zamestnať. 

 

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom DPH, ju započítava do ceny zákazky.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom DPH, ju nezapočíta do ceny zákazky. 

Výšku DPH si odpočíta vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočet. 

 

 

Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.

 

Viac informácií o náhradnom plnení nájdete na: www.upsvar.sk